Algemene Voorwaarden

Inhoud

Up to date: Mei 2023

Titel 1: Begripsbepalingen

1.1 Definities

A. Cliënt

Onder “Cliënt” wordt verstaan de natuurlijke persoon, eventueel handelend namens een onderneming of rechtspersoon, die geïnteresseerd is in de diensten van Clear Clean Simple, maar nog geen overeenkomst heeft gesloten.

B. Overeenkomst

“Overeenkomst” verwijst naar de overeenkomst van opdracht welke Clear Clean Simple en de wederpartij hebben gesloten met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden.

C. Wederpartij

Met “Wederpartij” wordt bedoeld de natuurlijke persoon, eventueel handelend namens een onderneming, die een overeenkomst heeft gesloten met Clear Clean Simple.

Titel 2: Toepasselijkheid

2.1 Algemene Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van alle overeenkomsten die door of ten behoeve van Clear Clean Simple worden gesloten, tenzij deze voorwaarden expliciet niet van toepassing worden verklaard dan wel andere voorwaarden van toepassing worden verklaard.

2.2 Uitsluiting van Andere Voorwaarden

Enige (algemene) voorwaarden van de wederpartij zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2.3 Voorrang van Overeenkomst

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de voorwaarden uit de overeenkomst, prevaleert hetgeen bepaald in de overeenkomst.

2.4 Redelijkheid en Billijkheid

In aanvulling op deze voorwaarden zijn op elk van de door Clear Clean Simple gesloten overeenkomsten de redelijkheid en billijkheid van toepassing.

Titel 3: Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

3.1 Toepasselijk Recht

Op alle overeenkomsten gesloten door Clear Clean Simple en op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3.2 Bevoegde Rechter

Eventuele rechtsgeschillen worden bij de kantonrechter beslecht. Tegen deze beslissing staat geen hoger beroep open. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om kennis te nemen van een rechtsgeschil.

Titel 4: Intakegesprekken en Offertes

4.1 Intakegesprekken en Offertes

 1. Intakegesprekken die Clear Clean Simple voert met cliënten zijn geheel vrijblijvend. Na het intakegesprek kan er, afhankelijk van het verloop van het gesprek, een offerte aan cliënt worden verstuurd. In de offerte wordt opgenomen hetgeen tijdens het gesprek is besproken en een prijsindicatie.
 2. Offertes die Clear Clean Simple aanbiedt zijn geheel vrijblijvend. Offertes worden per mail of schriftelijk aan cliënt opgestuurd.
 3. In afwijking met hetgeen genoemd in het vorige lid, kan er aan een offerte een termijn worden gekoppeld. Binnen deze termijn dient wederpartij aan Clear Clean Simple te laten weten of er al dan niet een overeenkomst wordt aangegaan.
 4. De kosten genoemd in de offerte zijn onder voorbehoud en kunnen naar omstandigheden onderworpen worden aan wijzigingen. Clear Clean Simple zal hier tijdig en duidelijk melding van doen aan wederpartij.

Titel 5: Overeenkomsten

5.1 Opstellen en Ondertekenen

 1. Overeenkomsten tussen Clear Clean Simple en wederpartij worden in tweevoud opgemaakt en door beide partijen ondertekend.
 2. Digitale en elektronische handtekeningen zijn geldig en bindend mits in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

5.3 Einde van de Overeenkomst

De overeenkomst eindigt slechts op het moment dat levering heeft plaatsgevonden en de gehele koopsom is voldaan.

5.4 Deadlines en Mededelingen

 1. Clear Clean Simple streeft ernaar de deadline genoemd in de overeenkomst te halen. Mocht dit door onvoorziene omstandigheden en/of een situatie van overmacht niet mogelijk zijn, dan doet Clear Clean Simple daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan wederpartij.
 2. De mededeling genoemd in het vorige lid geschiedt schriftelijk. Indien een schriftelijke mededeling redelijkerwijs niet kan worden afgewacht of niet wenselijk is, dan kan de mededeling ook mondeling geschieden. In het geval van een mondelinge mededeling dient er bij de eerst mogelijke gelegenheid een schriftelijke correspondentie plaats te vinden waarin de nieuwe deadline wordt vermeld.
 3. Clear Clean Simple is in een situatie als genoemd in lid 5.4 Niet aansprakelijk voor de schade die wederpartij lijdt.

5.7 Aanbetaling en Onmogelijke Levering

 1. Indien wederpartij een aanbetaling heeft gedaan en Clear Clean Simple niet blijkt te kunnen leveren op de afgesproken datum dan zullen de partijen, met inachtneming van de omstandigheden van het geval en de redelijkheid en billijkheid, zoeken naar een geschikte oplossing.
 2. Er is sprake van overmacht in situaties waarin Clear Clean Simple geen verwijt te maken valt. Overmacht wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn in, maar niet gelimiteerd tot, de volgende gevallen: defecten aan apparatuur, verlies van data door hardware problemen en vertragingen op de weg en/of openbaar vervoer.
 3. In een overmachtsituatie heeft Clear Clean Simple een inspanningsplicht om ervoor te zorgen dat wederpartij zo min mogelijk schade lijdt.

5.10 Werkzaamheden door Derden

Clear Clean Simple mag te allen tijde werkzaamheden door een derde partij laten verrichten. Wederpartij hoeft hiervoor niet op te draaien. De Wederpartij dient zijn volledige medewerking te verlenen.

5.11 Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden blijven onverlet van toepassing in een situatie zoals bedoeld in het vorige lid.

5.12 Derde Partijen en Aansprakelijkheid

Clear Clean Simple is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het niet (tijdig) leveren van derde partijen. Clear Clean Simple heeft echter wel een inspanningsplicht om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zo soepel mogelijk verlopen en wederpartij geen schade lijdt als gevolg van niet-nakoming van derde partijen.

Titel 6: Annulering

6.1 Opzegging van de Overeenkomst

 1. Indien wederpartij niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van Clear Clean Simple, dan kan wederpartij de overeenkomst opzeggen.
 2. In het geval dat een wederpartij die een aanbetaling heeft gedaan opzegt op het moment dat er nog geen aantoonbare werkzaamheden zijn verricht door Clear Clean Simple, dan heeft wederpartij recht op restitutie van 90% van de aanbetaling.
 3. In het geval dat een wederpartij opzegt op het moment dat er aantoonbare werkzaamheden zijn verricht, dan zal er een bedrag in rekening worden gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van de aard van de verrichte werkzaamheden en het aantal uren dat hieraan is besteed.
 4. Onder werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid wordt onder andere, maar niet gelimiteerd tot, het volgende verstaan: voorbereidingshandelingen, aankoop van materialen, producten of apparatuur en alle overige werkzaamheden ter voltooiing van de opdracht.

Titel 7: Levering

7.1 Leveringsvorm

Clear Clean Simple levert, afhankelijk van de aard van het eindproduct, in beginsel uitsluitend digitaal.

7.2 Afwijkende Levering

Tussen partijen kan worden overeengekomen dat levering op een andere wijze plaatsvindt.

7.3 Transportkosten

Eventuele transportkosten komen voor rekening van wederpartij.

7.4 Levering via Derde Partij

Indien wederpartij kiest voor levering met tussenkomst van een derde, dan is Clear Clean Simple niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat bij de levering.

Titel 8: Betaling

8.1 Prijsbepaling

Prijzen zijn berekend op basis van verschillende factoren waaronder de aard van de opdracht, de grootte van de opdracht en de complexiteit.

8.2 Kostenoverschrijding

In het geval dat gaandeweg de uitvoering blijkt dat de kosten hoger zullen komen te liggen dan de afgesproken prijs, dan laat Clear Clean Simple dit tijdig weten aan de wederpartij.

8.3 Betalingswijze

Betaling geschiedt uitsluitend giraal en in euro’s.

8.4 Aanbetaling

Wederpartij dient bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te doen. Werkzaamheden zullen pas worden verricht op het moment dat deze aanbetaling is ontvangen.

8.5 Afwijking Aanbetalingsplicht

Partijen kunnen van de aanbetalingsplicht afwijken.

8.6 Betalingstermijn

Betalingsgeschiedt uiterlijk 21 dagen na de dag van de levering indien anders besproken in de overeenkomst. Vanaf deze termijn kan niet worden afgeweken.

Titel 9: Garantie

9.1 Redelijke Wensen

Clear Clean Simple houdt te allen tijde rekening met de redelijke wensen van wederpartij.

9.2 Opzegging bij Redelijke Grond

Indien Clear Clean Simple op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de aangegeven aanwijzingen uit te voeren, dan kan Clear Clean Simple de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige redenen.

9.3 Redelijke Grond

Er is sprake van een redelijke grond in onder andere, maar niet gelimiteerd tot, de volgende gevallen: aanwijzingen die conflicteren met de wet, aanwijzingen die conflicteren met de goede zeden en aanwijzingen die conflicteren met de redelijkheid en billijkheid.

9.4 Aanpassingen bij Ontevredenheid

Indien wederpartij ontevreden is over het geleverde, dan zal Clear Clean Simple dit maximaal drie keer kosteloos aanpassen. Indien wederpartij ontevreden blijft, zullen er opnieuw kosten in rekening worden gebracht.

Titel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Beperkte Aansprakelijkheid

Van de aansprakelijkheidsbepalingen 5.6, 5.12 en 7.4 kan niet worden afgeweken.

10.2 Uitzondering voor Schade

Voor overige schade die wederpartij lijdt is Clear Clean Simple niet aansprakelijk tenzij de schade het gevolg is van roekeloosheid aan de kant van Clear Clean Simple.

Titel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1 Eigendom van Conceptversies

 1. Conceptversies die door Clear Clean Simple aan wederpartij worden getoond zijn eigendom van Clear Clean Simple. Op wederpartij rust een geheimhoudingsplicht met betrekking tot hetgeen dat is getoond.
 2. Indien wederpartij de conceptversie of iets dat hier sterk op lijkt zelf maakt of laat maken, dan zal Clear Clean Simple een schadevergoeding vorderen.

11.3 Geen Rechten zonder Betaling

Wederpartij ontleent geen rechten aan hetgeen door Clear Clean Simple is geleverd voordat de volledige koopsom is voldaan.

11.4 Beperkt Gebruiksrecht

Op het moment dat de koopsom volledig is voldaan, verkrijgt wederpartij een gelimiteerd gebruiksrecht. Clear Clean Simple blijft een exclusief recht houden met betrekking tot het geleverde.

11.5 Voorwaarden Gelimiteerd Gebruiksrecht

Het gelimiteerd gebruiksrecht van de wederpartij houdt onder meer in dat het geleverde niet kan worden overgedragen aan derden zonder toestemming van Clear Clean Simple.

11.6 Overdracht van Volledige Rechten

Bij overeenkomst kunnen de volledige rechten van het geleverde worden overgedragen aan wederpartij.

11.7 Overtreding Gebruiksrecht

Elke overtreding van het gebruiksrecht wordt beboet met €1000,- per dag zolang de overtreding aanhoudt.

The image is displaying a minimalistic design with simple, clean, and clear elements. Full Text: Clear Clean Simple